Đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

04/03/2021

Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC về ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Đơn vị bầu cử số 1: Thành phố Vĩnh Yên. Dân số 121.296 người, số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 2: Thành phố Phúc Yên. Dân số 106.885 người, số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 3: Huyện Tam Dương. Dân số 117.658 người, số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 4: Huyện Sông Lô. Dân số 101.764 người, số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 5: Huyện Tam Đảo. Dân số 86.081 người, số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 6: Huyện Vĩnh Tường, gồm các xã: Kim Xá, Chấn Hưng, Tân Tiến, Yên Bình, Đại Đồng, Nghĩa Hưng, Yên Lập, Việt Xuân, Vĩnh Sơn, Vũ Di, Vân Xuân và thị trấn Thổ Tang. Dân số 98.336 người, số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 7: Huyện Vĩnh Tường, gồm các xã: Bồ Sao, Cao Đại, Lũng Hòa, An Tường, Tân Phú, Lý Nhân, Tuân Chính, Thượng Trưng, Vĩnh Ninh, Phú Đa, Ngũ Kiên, Vĩnh Thịnh, Bình Dương, Tam Phúc và thị trấn Vĩnh Tường, thị trấn Tứ Trưng. Dân số 112.713 người, số đại biểu được bầu: 05 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 8: Huyện Lập Thạch, gồm các xã: Liên Hòa, Tử Du, Bàn Giản, Xuân Lôi, Đồng ích, Tiên Lữ, Văn Quán, Đình Chu, Triệu Đề, Sơn Đông. Dân số: 71.701 người, số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 9: Huyện Lập Thạch, gồm các xã: Quang Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý, Bắc Bình, Thái Hòa, Liễn Sơn, Xuân Hòa, Vân Trục và thị trấn Hoa Sơn, thị trấn Lập Thạch. Dân số: 68.847 người, số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 10: Huyện Bình Xuyên, gồm các xã: Trung Mỹ, Hương Sơn, Thiện Kế, Sơn Lôi, Tam Hợp và thị trấn Gia Khánh, thị trấn Bá Hiến. Dân số: 70.513 người, số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 11: Huyện Bình Xuyên, gồm các xã: Quất Lưu, Tân Phong, Phú Xuân và các thị trấn: Đạo Đức, Hương Canh, Thanh Lãng. Dân số 64.996 người, số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 12: Huyện Yên Lạc, gồm các xã: Đồng Văn, Đồng Cương, Bình Định, Trung Nguyên, Tề Lỗ, Tam Hồng, Yên Đồng và thị trấn Yên Lạc. Dân số: 92.874 người, số đại biểu được bầu: 04 đại biểu.

- Đơn vị bầu cử số 13: Huyện Yên Lạc, gồm các xã: Yên Phương, Nguyệt Đức, Văn Tiến, Hồng Phương, Trung Kiên, Liên Châu, Đại Tự, Hồng Châu, Trung Hà. Dân số: 67.649 người, số đại biểu được bầu: 03 đại biểu.

Các tin đã đưa ngày: