Thông báo số 10/TB-UBBC ngày 18/5/2021 của UBBC về kết luận tại Hội nghị sơ kết bước 2 công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

20/05/2021

File đính kèm