Văn bản số 106/UBBC-TT ngày 20/5/2021 về hướng dẫn xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19

21/05/2021

File đính kèm