CA KHÚC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

1. Vĩnh Phúc sáng mãi niềm tin
Tác giả: Sỹ Sang
Biểu diễn: Tập thể nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Vĩnh Phúc

2. Việt Nam tiến lên
Tác giả: Phan Văn Huy
Biểu diễn: Tập thể nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Vĩnh Phúc

3. Vĩnh Phúc đoàn kết đánh bay Corona
Tác giả: Trần Văn Bình
Biểu diễn: Tập thể nghệ sỹ Nhà hát Nghệ thuật Vĩnh Phúc